Poskytované služby

Expertný tím spoločnosti Radvise Group, s. r. o. disponuje rozsiahlymi skúsenosťami s úspešnou realizáciou projektov realizovaných pre široké portfólio klientov zo súkromného aj verejného sektora. Svoje aktivity zameriavame predovšetkým na poskytovanie odborných služieb v súvislosti s analýzou a následnou optimalizáciou procesov, znižovanie prevádzkových nákladov spoločností, celkové zefektívňovanie fungovania a zvyšovanie výkonnosti spoločností. Špecifickú oblasť predstavujú služby v oblasti prípravy, implementácie a hodnotenia projektov a programov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ, projektové riadenie a asistencia pri riadení veľkých investičných projektov.

Strategické poradenstvo pri zvyšovaní výkonnosti organizácií a podnikov

 • Mapovanie, analýza a optimalizácia procesov vo firme/organizácii, organizačný redesign
 • Posúdenie náročnosti výkonu jednotlivých činností
 • Identifikáciu duplicitného výkonu činností resp. úzkych miest v procesoch
 • Procesno-organizačné analýzy a optimalizácia fungovania spoločností
 • Personálny audit
 • Znižovanie prevádzkových nákladov spoločností (cost cutting)
 • Nastavenie merateľných ukazovateľov pre hodnotenie kvality zabezpečenia procesu a činností (KPIs)
 • Podpora zavádzania systému hodnotenia a zlepšovanie kvality procesov v organizácii (CAF)
 • Nastavenie fungovania projektovej kancelárie pre riadenie veľkých projektov (PMO)
 • Príprava strategických marketingových plánov, komunikačných plánov
 • Zefektívňovanie vybraných hlavných alebo podporných procesov v organizácii – napr. plánovania, výroba, reporting
 • Transakčné poradenstvo, Due dilligence
 • Analýza a riadenie rizík a bezpečnosti

Poradenské činnosti pri projektoch spolufinancovaných z EŠIF

 • Príprava riadiacich a systémových dokumentov pre podporu riadenia a implementácie operačných programov
 • Hodnotenie implementácie operačných programov
 • Identifikácia potenciálnych zdrojov financovania pre projekty, vypracovanie projektových zámerov
 • Príprava formálnych náležitostí projektu – spracovanie žiadostí a nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP), spracovanie analýz nákladov a prínosov (CBA)
 • Riadenie a finančné riadenie projektov spolufinancovaných z EŠIF
 • Krízové riadenie implementácie problémových/rizikových projektov

Analýzy v oblasti podnikateľského prostredia

 • Analýzy zamerané na identifikáciu a kalkuláciu administratívneho zaťaženia podnikateľov a občanov
 • Návrhy na odstránenie neprimeranej byrokracie pri interakcii občana alebo podnikateľa so štátom – optimalizácia výkonu agendy na strane štátu, návrhy legislatívnych úprav a pod.
 • Spracovanie analýz zameraných na hodnotenie kvality podnikateľského prostredia
 • Identifikácia povinností podnikateľov realizovaných nad rámec požiadaviek EÚ legislatívy (goldplating)
 • Analýza podmienok pre podnikanie v segmente živnostenského podnikania a MSP. 

Poradenstvo v oblasti IT/IS

 • IT audit, vypracovanie GAP analýz
 • Spracovanie business analýz a funkčných špecifikácií systémov
 • Návrh a spracovanie webových riešení a aplikácií
 • Definovanie akceptačných kritérií implementácie systémov a vyhodnocovanie ich napĺňania
 • Definovanie testovacích kritérií a vyhodnocovanie ich napĺňania
 • Projektové riadenie implementácie IT systémov
 • Quality Assurance implementácie riešení
 • Software asset management
 • Hodnotenie IT/IS bezpečnosti

Expertné činnosti v oblasti dopravy

 • Spracovanie stratégií rozvoja spoločností pôsobiacich v jednotlivých sektoroch dopravy
 • Spracovanie štúdií realizovateľnosti pre projekty rozvoja dopravy a dopravnej infraštruktúry
 • Príprava analýz nákladov a prínosov (CBA) a multikriteriálnych analýz (MCA) pre projekty rozvoja dopravnej infraštruktúry
 • Realizácie dopytových analýz – posúdenie a predikcia dopravných výkonoch v súvislosti s budovaním a modernizáciou dopravných stavieb
 • Spracovanie špecifických sektorových analýz v oblasti cestnej, železničnej, vodnej a verejnej osobnej dopravy

 

S cieľom neustáleho zvyšovania odbornosti expertov a kvality poskytovaných služieb, sú naši zamestnanci priebežne preškolovaní a certifikovaní podľa medzinárodne uznávaných metodík a štandardov v jednotlivých funknčných oblastiach:

 • Projektový manažment – Prince2 
 • Procesné riadenie – SC BPM, Six Sigma, OCEB2
 • IT/IS – ITIL4, CISA, CISSP