Naše služby

Expertný tím spoločnosti Radvise Group, s.r.o. disponuje dlhoročnými skúsenosťami s úspešnou realizáciou projektov pre široké portfólio klientov zo súkromného aj verejného sektora. Poradenský tím Radvise sa zameriava predovšetkým na konzultačné služby v oblasti prípravy a implementácie projektov a programov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ, projektové riadenie a asistenciu pri riadení veľkých investičných projektov, optimalizáciu procesov, zefektívňovanie a zvyšovanie výkonnosti organizácií či poradenstvo v oblasti IT/IS.

Strategické poradenstvo pri zvyšovaní výkonnosti organizácií a podnikov

 • Mapovania, analýza a optimalizácia procesov vo firme/organizácii, organizačný redesign
 • Posúdenie náročnosti výkonu jednotlivých činností
 • Identifikáciu duplicitného výkonu činností resp. úzkych miest v procesoch
 • Nastavenie merateľných ukazovateľov pre hodnotenie kvality zabezpečenia procesu a činností (KPIs)
 • Podpora zavádzania systému hodnotenia a zlepšovanie kvality procesov v organizácii (CAF)
 • Nastavenie fungovania projektovej kancelárie pre riadenie veľkých projektov (PMO)
 • Príprava strategických marketingových plánov, komunikačných plánov
 • Zefektívňovanie vybraných hlavných alebo podporných procesov v organizácii – napr. plánovania, výroba, reporting a iné
 • Znižovanie prevádzkových nákladov spoločností (cost cutting)
 • Analýza a riadenie rizík a bezpečnosti

Poradenské činnosti pri projektoch spolufinancovaných z EŠIF

 • Príprava riadiacich a systémových dokumentov pre podporu riadenia a implementácie operačných programov
 • Hodnotenie implementácie operačných programov
 • Identifikácia potenciálnych zdrojov financovania pre projekty
 • Príprava formálnych náležitostí projekt – spracovanie žiadostí a nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP), spracovanie analýz nákladov a prínosov (CBA)
 • Riadenie a finančné riadenie projektov spolufinancovaných z EŠIF
 • Krízové riadenie implementácie problémových/rizikových projektov

Analýzy v oblasti podnikateľského prostredia

 • Analýzy zamerané na identifikáciu a kalkuláciu administratívneho zaťaženia podnikateľov a občanov
 • Návrhy na odstránenie neprimeranej byrokracie pri interakcii občana alebo podnikateľa so štátom – optimalizácia výkonu agendy na strane štátu, návrhy legislatívnych úprav a pod.
 • Spracovanie analýz zameraných na hodnotenie kvality podnikateľského prostredia
 • Identifikácia povinností podnikateľov realizovaných nad rámec požiadaviek EÚ legislatívy (goldplating)
 • Analýza podmienok pre podporu MSP, rodinného podnikania na Slovensku. 

Poradenstvo v oblasti IT/IS

 • Vypracovanie GAP analýz
 • Spracovanie business analýz a funkčných špecifikácií systémov
 • Návrh a spracovanie webových riešení a aplikácií
 • Definovanie akceptačných kritérií implementácie systémov a vyhodnocovanie ich napĺňania
 • Definovanie testovacích kritérií a vyhodnocovanie ich napĺňania
 • Projektové riadenie implementácie IT systémov
 • Quality Assurance implementácie riešení
 • Hodnotenie IT/IS bezpečnosti

Expertné činnosti v oblasti dopravy

 • Spracovanie stratégií rozvoja spoločností pôsobiacich v jednotlivých sektoroch dopravy
 • Spracovanie štúdií realizovateľnosti pre projekty rozvoja dopravy a dopravnej infraštruktúry
 • Príprava analýz nákladov a prínosov (CBA) a multikriteriálnych analýz (MCA) pre projekty rozvoja dopravnej infraštruktúry
 • Realizácie dopytových analýz – posúdenie a predikcia dopravných výkonoch v súvislosti s budovaním a modernizáciou dopravných stavieb
 • Spracovanie špecifických sektorových analýz v oblasti cestnej, železničnej, vodnej a verejnej osobnej dopravy
 • Posúdenie vplyvu projektu na životné prostredie (ekologické posúdenie – EIA, SEA).