Radvise

Expertný tím spoločnosti Radvise Group, s.r.o. disponuje rozsiahlymi skúsenosťami s úspešnou realizáciou poradenských projektov pre široké portfólio klientov zo súkromného aj verejného sektora primárne na Slovensku a v Českej republike. Zameriavame sa predovšetkým na poskytovanie odborných služieb v nasledovných oblastiach:

 • Strategické poradenstvo pri zvyšovaní výkonnosti organizácií a podnikov,
 • Procesno-organizačné analýzy a optimalizácia fungovania spoločností, personálny audit,
 • Poradenské činnosti v oblasti EŠIF – spracovanie žiadostí o NFP, príprava cost-benefit analýz, poradenstvo pri implementácií projektov financovaných zo zdrojov EÚ,
 • Projektové riadenie a krízové riadenie veľkých projektov,
 • Transakčné poradenstvo,
 • Analýzy v oblasti podnikateľského prostredia,
 • Technologický (IT/IS) consulting,
 • Expertné činnosti v doprave a pri budovaní a modernizácii dopravnej infraštruktúry,
 • Sektorové štúdie a analýzy, štúdie realizovateľnosti, technické štúdie a iné.

 

S cieľom garantovať vysokú kvalitu poskytovaných odborných služieb, ich pridanú hodnotu pre klienta a aplikáciu medzinárodne využívaných metodík, postupov a štandardovdisponujú zamestnanci Radvise potrebnou certifikáciou v jednotlivých oblastiach:

 • Projektový manažment – Prince2
 • Technologické poradenstvo – ITIL4, CISA, CISSP

 

Pre viac informácií o poskytovaných odborných službách prejdite na sekciu Poskytované služby.

For information in english click here.