Naše služby

Expertný tím spoločnosti Radvise Group, s.r.o. disponuje rozsiahlymi skúsenosťami s úspešnou realizáciou projektov pre široké portfólio klientov pôsobiacich v rámci súkromného aj verejného sektora. Poradenský tím Radvise sa zameriava predovšetkým na poradenské služby v oblasti prípravy a implementácie projektov a programov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ, projektové riadenie a krízové riadenie veľkých investičných projektov, expertné poradenstvo v oblasti dopravy a rozvoja dopravnej infraštruktúry, optimalizáciu procesov, zefektívňovanie a zvyšovanie výkonnosti organizácií, či znižovanie nákladov.

Expertné činnosti v oblasti dopravy

 • Spracovanie stratégií rozvoja spoločností pôsobiacich v jednotlivých sektoroch dopravy
 • Spracovanie štúdií realizovateľnosti pre projekty rozvoja dopravy a dopravnej infraštruktúry
 • Príprava analýz nákladov a prínosov (CBA) a multikriteriálnych analýz (MCA) pre projekty rozvoja dopravnej infraštruktúry
 • Realizácie dopytových analýz – posúdenie a predikcia dopravných výkonoch v súvislosti s budovaním a modernizáciou dopravných stavieb
 • Spracovanie špecifických analýz v oblasti cestnej, železničnej, vodnej a verejnej osobnej dopravy

Strategické poradenstvo pri zvyšovaní výkonnosti organizácií

 • Mapovania, analýza a optimalizácia procesov vo firme/organizácii, organizačný redesign
 • Posúdenie náročnosti výkonu jednotlivých činností
 • Identifikáciu duplicitného výkonu činností resp. úzkych miest v procesoch,
 • Nastavenie merateľných ukazovateľov pre hodnotenie kvality zabezpečenia procesu a činností (KPIs)
 • Podpora zavádzania systému hodnotenia a zlepšovanie kvality procesov v organizácii (CAF)
 • Nastavenie fungovania projektovej kancelárie pre riadenie veľkých projektov (PMO)
 • Príprava strategických marketingových plánov, komunikačných plánov
 • Zefektívňovanie vybraných hlavných alebo podporných procesov v organizácii – napr. plánovania, výroba, reporting a iné
 • Znižovanie prevádzkových nákladov (cost cutting)

Zlepšovanie podnikateľského prostredia

 • Analýzy zamerané na identifikáciu a kalkuláciu administratívneho zaťaženia podnikateľov a občanov
 • Návrhy na odstránenie neprimeranej byrokracie pri interakcii občana alebo podnikateľa so štátom – optimalizácia výkonu agendy na strane štátu, návrhy legislatívnych úprav a pod.
 • Spracovanie analýz zameraných na hodnotenie kvality podnikateľského prostredia
 • Identifikácia povinností podnikateľov realizovaných nad rámec požiadaviek EÚ legislatívy (goldplating)
 • Analýza podmienok pre podporu MSP, rodinného podnikania na Slovensku. 

Poradenské činnosti v oblasti fondov EÚ

 • Príprava riadiacich a systémových dokumentov pre podporu riadenia a implementácie operačných programov
 • Hodnotenie implementácie operačných programov
 • Identifikácia potenciálnych zdrojov financovania
 • Príprava formálnych náležitostí projekt – spracovanie žiadostí a nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP), spracovanie analýz nákladov a prínosov (CBA)
 • Riadenie a finančné riadenie projektov spolufinancovaných z EŠIF
 • Krízové riadenie implementácie problémových/rizikových projektov

Iné analytické činnosti

 • Posúdenie vplyvu projektu na životné prostredie (ekologické posúdenie)
 • Služby energetického auditu a analýza energetickej efektívnosti budov

IT/IS poradenstvo

 • Vypracovanie GAP analýz
 • Spracovanie funkčných špecifikácií systémov
 • Návrh a spracovanie webových riešení a aplikácií, optimalizácia webu (SEO)
 • Definovanie akceptačných kritérií a vyhodnocovanie ich napĺňania
 • Definovanie testovacích kritérií a vyhodnocovanie ich napĺňania
 • Projektové riadenie implementácie IT systémov
 • Quality Assurance